Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Rawiczu został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 2001, Nr 64 poz. 654 z późn. zm.), jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Rawiczu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2007, Nr 38, poz. 249), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2002, Nr 187, poz. 1564 z zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna